آگاهي بدني

.
بعضي از علائمي كه ممكن است مربوط به ضعف آگاهي بدني يا در اصطلاح ضعف سيستم جنبشي در كودك بشود را در اينجا و براساس رسالت اين صفحه مجازي كه مبني بر آگاه سازي شما داريم، متذكر مي شويم البته ممكن است در صورت مشاهده ي اين رفتارها نياز به ارزيابي كاردرماني هم باشد چرا كه اين علائم در برخي اختلالات دوران كودكي قابل پيگيري است…
.
– كودكي كه دائم و زمان نوشتن مدادش را مي شكند

– كودكي كه خيلي محكم شما را در آغوش مي كشد

– كودكي كه در مهارت هاي لباس پوشيدن مشكل دارد

– كودكي كه دست و پا چلفتي به نظر مي رسد

– كودكي كه موقع راه رفتن به در و ديوار يا ديگران مي خورد

– كودكي كه در هدف گيري ضعيف است

– كودكي كه در غذا خوردن كثيف كاري مي كند ( و مربوط به سن او هم نمي شود )
.
احتمالا متوجه ارتباط بين ضعف آگاهي بدني و مشكلات مربوط به نوشتن و مدل گرفتن مداد و مشكلات مربوط به تحصيل يا پاره كردن زياد كاغذ شده ايد و مهمتر از آن ارتباط ضعف آگاهي بدني با مشكلات مربوط به مهارت هاي ديداري-ادراكي، پوسچر يا وضعيت بدني نامناسب در كلاس و پشت ميز لم دادن دانش آموزان، مشكل راه رفتن در يك مسير و پشت سر بقيه دانش آموزان، مشكل مربوط به شناسايي مفاهيم مربوط جهت ها شده باشيد… .
لطفا ضمن مطالعه اين موارد با ذكر منبع نوشته شده مربوط به لينك آدرس كاردرماني توانمندسازي كودك اين مطلب را با افرادي كه با كودكان سر و كار دارند به اشتراك بگذاريد. .
‏🆔 @empoweringkidclinic
☎️۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰