آگاهي فضائي ( Spatial Awareness )

به نوعي توانايي و قابليت درك و تعامل با محيط أطراف در ارتباطات فضائي كودك است و توانايي فضائي نوعي منحصر بفرد از هوش تلقي مي شود كه تنها محدود به تشخيص راست از چپ هم نمي شود. مي تواند اجتناب از موانع در هنگام راه رفتن يا حتي درازكردن دست براي برداشتن چيزي مثل مداد هم باشد.

اين ها مثال هايي از تكاليفي هستند كه كودك نياز به آگاهي فضايي براي انجام شان دارد.

رشد مهارت هاي مربوط به ادراك ديداري-فضائي براي حل بسياري از تكاليف زندگي روزمره اهميت پيدا مي كند بعنوان مثال وقتي يك متخصص راديولوژي به تفسير يك تصوير از x-ray مي پردازد يا زماني كه از نقشه براي يافتن مسير در شهري ناآشنا اقدام مي كنيد.

همان طور كه در تعريف كاردرماني آورديم از فعاليت هاي زيادي مي توان در كاردرماني براي توسعه ي مهارت هاي كودك منجمله مهارت در آگاهي فضائي استفاده كرد.

در اين بين از انواع مهارت هاي پيش نياز نوشتاري كه مهارت ديداري-فضائي نيز زيرمجموعه ي آن محسوب مي شود و يك كاردرمان گر قبل از دبستان روي آن كار مي كند كپي كردن با تاكيد بر جهات و رعايت نسبت اجزاء به هم است كه در آن كودك بايد متوجه باشد از كدام نقطه شروع مي كند و شكل را تجزيه و تحليل كرده تا بتواند آن را تكميل كند.

براي اين منظور و با تاكيد بر لذت بخش كردن اين فعاليت ما در مركز توانمندسازي كودك جداي از بكارگيري أسباب بازي، از اپليكيشن هاي مرتبط بعنوان يكي از مواد آموزشي توصيه شده در كاردرماني استفاده مي كنيم كه يكي از انواع ان را در اينجا با شما به اشتراك مي گذاريم.

 

تهيه و تنظيم :

كاردرمانگر معصومه مرجاني 

دانشجوي دكتري روان شناسي و اموزش كودكان استثنايي
✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند