اختلال يادگيري رياضي

در فصل دوم اين كتاب درباره نقش رشد و تحول مغزي در كسب مهارت هاي حساب و رياضي اطلاعات بيشتري پيدا خواهيد كرد.

بطور كلي اتفاق نظر بر اين است كه توانايي و موفقيت در رياضي به كاركرد مؤثر كودك در موارد زير مربوط مي شود:

  • دانش مربوط به اعداد و ذهن رياضي
  • مهارت هاي ديداري-فضايي
  • مهارت هاي مربوط به زبان
  • تمركز
  • حافظه

 

تفكر رياضي موفق اغلب نيازمند يكپارچگي مؤثر در بعضي انواع متفاوت تفكر و يادگيري است…

 

#اختلال_رياضي
#كاردرماني_كودك

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰