ارجاع بهنگام به توانبخشي

📌 اهميت ارجاع به هنگام برای توانبخشی

سؤال : آيا هنوز هم درمان براي كودك مؤثر است؟ آيا هر پيشرفتي در اين زمان ممكن است ؟ آيا براي درمان دير نيست؟

پاسخ : بالاخره تغيير هميشه امكان پذير است!

نروپلاستيسيتي يا آنچه كه مي گويد مغز مي تواند دستخوش تغيير شود براي همه ي ما وجود دارد. شايد شنيده باشيد كه تحقيقات اخير مي گويند مغز تقريبا تا ٢٥ سالگي هنوز هم به تكامل نمي رسد. با اين حساب هميشه جايي براي كار وجود دارد.

اما نكته اين است كه يادگيري مجدد يك عادت قديمي سخت تَر از ايجاد يك عادت جديد براي اولين بار است. وقتي كودك كم سن تَر است همه چيز مي تواند راحت تَر باشد چرا كه مي توانيم راهكارهايي را قبل از اينكه بصورت عادت درآيند جايگزين كنيم يعني قبل از اينكه چيزي به صورت عادت دربيايد براي ازبين بردن آن مي توان راحت تَر اقدام كنيم.

بعنوان مثال اگر كودك ١١ساله اي بدليل مشكلات نوشتاري ارجاع داده شود قبل از اين و در سال هاي قبل عادت هاي نادرستي در او شكل گرفته است پس آموزش يا درمان براي رفع آن مشكل زمان بيشتري از ما خواهدگرفت.

مساله ديگر اين است كه همان طور كه بچه ها بزرگتر مي شوند ممكن است تمايلي به مشاركت و علاقه اي به تغيير نداشته باشند يا پيشرفت شان كندتر و محدودتر شود.

اما موانع مهم تَر از سن كودك هم وجود دارند.

عوامل مهم تَري كه روي پيشرفت كودك بسيار مؤثر اند چيزي مثل انجام برنامه هاي آموزشي يا درماني توصيه شده در منزل است كه در كنار شركت منظم در جلسات آموزشي يا درماني، مشاركت فعال در جلسات و البته تشخيص و تاريخچه ي پزشكي كودك است.

و اينكه تمركز درمان ممكن است با توجه به سن كودك تغيير كند و از يادگيري يا بهبود مهارت ها به رويكردهاي سازگارانه تغيير كند. يعني با راهكارهايي شرايط را براي او تغيير دهيم. بعنوان مثال در مشكلات نوشتاري براي يك كودك شايد نياز باشد از كاغذهاي با خطوط بزرگ استفاده كنيم! يا مثلا به جاي گفتن شفاهي زمان و ياد دادن ساعت مي توان از مدل تصويري جايگزين استفاده كرد.

بنابراين راه هاي بسياري براي ايجاد تغييرات مثبت در زندگي كودك وجود دارد و كار مهم درمانگر اين است كه بداند چه موقع روي مهارت ها كار كند و چه زماني به دنبال تغيير محيط زندگي براي بهبود عملكرد و استقلال كودك باشد.

❇️ ترجمه :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
✅ عضو تيم كاردرماني و مدير مركز توانمندسازي كودك بيرجند

📚 منبع :

Can a Child be “Too Old” For Therapy?