اسباب بازي

 

🏀 انواع مختلفي از أسباب بازي در فروشگاه هاي أسباب بازي فروشي وجود دارند كه به نوعي مي توان با داشتن دانش مربوط به انتخاب مرتبط با تقويم رشدي كودك، مشكلات و مسائل و سن او خريد مؤثر تري داشت.

يكي از انواع أسباب بازي هاي محرك بازي هدفمند و با أهداف زيربنايي كه در كلينيك هاي كاردرماني دنيا وجود دارد و توصيه مي شوند أسباب بازي هايي هستند كه آنها را أسباب بازي سنگين مي نامند كه در اصطلاح به آن ها weighed toys مي گويند.

اين مدل أسباب بازي كه بنا به مرحله رشدي كه كودك در آن قرار دارد را مي توان در انواع سنگين و موزيكال كوچك براي زماني كه كودك مي تواند روي شكمش (يا همان tummy time )قرار گيرد كه همانا مرحله مهمي از رشد حركتي كودك تلقي مي شود، ديد و بعنوان يك أسباب بازي كاربردي برايش تهيه كرد.
و يا از نوع بادي آن زماني كه كودك به مرحله ايستادن مي رسد استفاده كرد.

در مدل كوچك آن أسباب بازي طوري طراحي شده كه با نيروي كوچكي كه از ناحيه انگشتان دست به آن وارد مي شود جابجا شده و سپس به وضعيت صاف و أوليه خود برمي گردد پس محرك خوشايندي براي دستكاري و بكار گرفتن دست هم محسوب مي شود و جداي از آن با صدايي كه توليد مي كند محرك شنيداري براي ادامه ي اين بازي حركتي و درگير شدن در بازي فراهم مي آورد كه به لحاظ شناختي توجه و تمركز كودك را نيز هدف قرار مي دهد و او را درگير يك فعاليت خوشايند مي كند همچنين كودك در ذهن خودش علت نيفتادن آن را با وجود هل دادن جستجو مي كند و از اين پيش بيني پذيري لذت مي برد، به كار بردن انواع أسباب بازي سنگين محركي براي حس عمقي ( حس حركت، وضعيت بدن و فشار ) كودك نيز به حساب مي آيند ….

پس از ويژگي هاي انتخاب أسباب بازي مي تواند سنگين بودن آن باشد 🙂

 

تهيه و تنظيم:

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند