بازي باران كاغذي !

فعاليت هاي حسي با كاغذ

بازي كردن با كاغذهاي برش داده شده، بعنوان يك فعاليت در اصطلاح كثيف كاري مي تواند باشد، كودكان در اين بازي كاغذ ها را به هوا مي پراكنند ، در زير كاغذها قايم مي شوند، روي آن ها شيرجه مي زنند، كاغذ ها را له مي كنند يا آن ها را روي يكديگر مي ريزند، بدون اينكه خودشان كثيف شوند در واقع اين بازي نوع ديگري از در اصطلاح Messy play خواهد بود.

ما در كاردرماني هر فعاليتي را به لحاظ اهداف آن آناليز مي كنيم در اينجا فعاليت حسي با كاغذ را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

اما بجز حسي بودن اين بازي، چه چيزهاي ديگري را مي توان با اين بازي به كودكان بطور غيرمستقيم آموزش داد؟

 

فواید بازي باران كاغذي

اين بازي از جمله فعاليت هاي بسيار لذت بخش براي بازي با كودكان است.

مي توان كاغذ ها را با ماشين برش زن تهيه كرد يا همزمان در كارگاه بازي والد-كودك از پدر و مادرها خواست كه كاغذ ها را همراه كودك پاره كنند يا حتي اگر هدف شما تسهيل قيچي كردن در كودك است كاغذ ها را با هم و ( در مورد كودكان با نيازهاي خاص يا كودكان عادي كه در مهارت هاي حركتي ظريف دشواري هايي دارند بهتر است اين فعاليت با نظارت يك كاردرمانگر كه مهارت هاي پيش نياز قيچي كردن  را مي داند باشد) قيچي كنيد.

 

اگر قبل از اين بازي يا فعاليت حسي با كاغذ، بتوانيد خودتان اين مقدمات را با هم آماده كنيد شما آموزش صبر را نيز تمرين كرده ايد چيزي كه بخصوص براي بار ديگري كه كودك از اين بازي محبوبش پيش زمينه اي هم دارد برايش بيشتر مؤثر خواهد افتاد. چرا كه كودك براي رسيدن به آن بازي لذتبخش مي بايست زماني را صرف پاره كردن كاغذها كند.

در اين بازي كه يك بازي كاملا حسي به حساب مي آيد كودك تجربه بسيار خوبي براي درگيرشدن حسي لامسه و حس عمقي را خواهد داشت و يك محرك حسي خوبي در اين دو براي مغز او فراهم خواهد شد.

 

نحوه اجرا و اهداف بازي باران كاغذي

در اين بازي لذتبخش اگر كاغذها را از قبل با دستگاه برش زن آماده كرده ايد بدون توجه به هر هدفي (يا رسيدن به يك توليد) شما مي توانيد صرفا نظاره گر شادي كودك خود از اين فعاليت حسي-حركتي باشيد. كه خود همين مساله هم در كار هدفمند با كودك بسيار مهم است.

در بازي هاي موازي هر كودك خودش به تنهايي درگير فعاليت مي شود اما از در كنار كودك ديگر بودن و نگاه كردن به كارهاي او لذت مي برد و ياد مي گيرد. شما مي توانيد بازي موازي را از طريق تشويق كودكان براي ريختن كاغذها روي هم به بازي ديگري با هدف بهبود ارتباط با همسالان و تعامل اجتماعي بيشتر تغيير دهيد. و بازي موازي را به يك بازي گروهي تبديل كنيد كه در همين برنامه اي كه بدين صورت تغيير داديد آگاهي بدني هم اتفاق مي افتد.

 

در برخي كودكان ممكن است هدف شما از اين بازي صرفا بهبود مهارت هاي حركت درشت باشد.

 

نتیجه بازي باران كاغذي

وقتي گروهي از كودكان براي اولين بار با اين بازي مواجه مي شوند و هيچ پيش زمينه اي ندارند چگونگي بازي با اين كاغذها را خودشان خلق مي كنند و اين به بهبود عزت نفس آنها كمك خواهد كرد.

بنابراين و با اين توصيف ها اين بازي با اينكه ذاتا حسي-حركتي است اما به بهبود توانايي هاي شناختي در كودك نيز كمك خواهد كرد.

 

 

معصومه مرجاني

كاردرمانگر و دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي ( تيزهوش يا با ناتواني هوشي )
عضو تيم كاردرماني و مسئول كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند
كارشناس اداره بهزيستي بيرجند