بازي هاي چتر رنگين كمان -١

‍ چتر موجود در كلينيك كاردرماني توانمندسازي كودك از برند پليپلتون خريداري شده و داراي ١٠ دسته به منظور بازي هاي قابل طراحي براي ١٠ كودك درنظر گرفته شده، در اينجا به معرفي يك بازي از مجموعه بازي هاي مربوط به چتر رنگين كمان مي پردازيم:

از هر يك از ١٠ كودك مي خواهيم در شروع بازي مقابل دستگيره روي زمين چمباتمه بزنند و هر كدام دسته ي مقابل چتر بازي رنگين كماني را بگيرند، و سپس بلند شده ١٠ دور از سمت راست و بعد از سمت چپ خود حركت كرده و با چتر بچرخند، با علامت توقف مربي و مجري بازي حركت را متوقف كرده با شمارش اعداد تا عدد ١٠ و سپس از عدد ١٠ بطور معكوس تا ١ با هم بشمارند تا به نوعي منتظر دستور بعدي كه برايشان با سرنخ ديداري نشان داده مي شود، باشند…

 

در اينجا همزمان هنگامي كه اسم دو نَفَر از آنها را صدا مي كنيم در حاليكه ٨ كودك ديگر دسته ي مقابل شان را نگه مي دارند سعي مي كنند با حركت دست چتر را محكم به هوا پرتاب كنند تا براي آن دوكودك كه اسم شان را صدا زديم اين فرصت را ايجاد كنيم قبل از پايين آمدن چتر، به سرعت از زير چتر عبور كرده به محلي از چتر كه دسته ي خالي دارد خود را برسانند.

نوعي ديگري از اين بازي مي تواند با ناميدن رنگ لباس كودكان صورت گيرد.

 

ما در طراحي اين بازي سعي داريم به اهدافي چون ارتقاء طرح ريزي حركتي، توجه و تمركز، حس عمقي، مهارت اجتماعي، تمايز شنيداري، سرعت پاسخ عملكردي، حس وستيبولار و خود-كنترلي رسيده و با تكرار اين بازي حسي-حركتي و شناختي اين عملكردها و مهارت ها را در كودك ازطريق بازي ارتقاء دهيم.

 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰