ترجيح دستي

❇️ راست يا چپ؟

آيا برتري دستي در كودك شما شكل گرفته است ؟

تحقيقات نشان مي دهند كه درصد بسيار كمي از كودكان هستند كه با هر دو دست كار مي كنند و ترجيح دستي ندارند.

برتري دستي مي تواند در سنين متفاوت براي هر كودك اتفاق افتد. ترجيح دستي معمولا بين ٤ تا ٦ سالگي ايجاد مي شود. هنگامي كه برتري دستي تثبيت شود به اين معناست كه درون مغز برتري مغزي در يك نيمكره اتفاق افتاده است. برتري دستي مرتبط با تقارن در عملكرد مغز است همانطور كه مي دانيم نيمكره ي چپ مغز، طرف راست در بدن را كنترل مي كند و بالعكس.

 

همانطور كه متوجه هستيد مدرسه رفتن نياز به مهارت هايي مثل نوشتن، قيچي كردن و أمثال اينها را دارد و براي انجام هر يك از اين مهارت ها كودكان نياز دارند كه در سنين اوليه يكي از دست هايشان بعنوان دست برتر براي انجام كار مشخص شده باشد.

مورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد مهارت “عبور از خط وسط بدن” است، عدم توانايي در اين مهارت وقتي ديده مي شود كه كودك كارهاي مربوط به سمت راست بدنش را با دست همان سمت يعني دست راست انجام دهد و كارها و فعاليت هاي مربوط به سمت چپ را هم با دست چپ خود. اين توانايي عبور از خط وسط بدن يك مهارت مهم در كودكان براي انجام فعاليت هاي روزمره زندگي شان است.

ممكن است كودكي براي انجام فعاليت هايي مثل قيچي كردن كه با دو دست انجام مي شوند مشكل داشته باشد و نتواند با يك دست آن تكليف قيچي كردن را انجام دهد و با دست ديگر كاغذ را ثابت نگه دارد و اين يعني هماهنگي دوطرفه به خوبي در او شكل نگرفته باشد.

 

📌 بنابراين لطفا در صورتي كه نگراني از مساله ي عدم شكل گيري ترجيح دستي در كودك خود داريد به كاردرمانگر كودك مراجعه فرماييد.

 

 

منبع: https://www.teachstarter.com/blog/ambidextrous-kids-classroom/

 

ترجمه :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني و مدير دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

📍 اما نهايتا بايد گفت كه امروزه كساني كه به مفهوم نروپلاستيسيتي يا انعطاف پذيري مغزي اعتقاد دارند مي گويند يادگيري استفاده از دست غيرغالب مي تواند عملكرد مغز را بهبود بخشد چرا كه ساختار و عملكرد مغز در پاسخ به تجربيات قابل تغيير است.