تماس بدني

يك پژوهش جديد انجام شده در بيمارستان كودكان ايالت اوهايو آمريكا نشان داد هرچقدر بيشتر كودكان را در آغوش بگيريد مغزشان رشد بيشتري خواهد داشت و آنها باهوش تَر خواهند شد.

در اين پژوهش كه روي ١٢٥ نوزاد فول ترم و نارس صورت گرفت، هدف اين بود كه ببينند اين نوزادان در دوران رشدشان چطور به لمس شدن واكنش نشان مي دهند.

نتيجه پژوهش نشانگر آن بود كه نوزادان نارس نسبت به نوزادان عادي كمتر به عواطف پاسخ مي دهند اما يافته ديگر آن بود كه آن گروه از نوزادان كه از سوي والدين شان يا كادر بيمارستاني تحت 💆🏻‍♀️ محرك لمسي بيشتري قرار گرفتند، رشد مغزي بيشتري نشان دادند.

🤱🏻 اين يافته محققين نشان مي دهد كارهاي ساده مثل در آغوش گرفتن و تكان دادن كودك يا تماس بدني مي تواند تغيير و تفاوت بسياري در رشد مغزي كودك بوجود آورد.

و از آنجايي كه كاردرمان گران در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان هم مشغول به ارائه خدمات هستند مي بايست از تكنيك هايي مثل لمس سبك و سطحي پوست براي نوزادان نارس استفاده كنند.

طبق يافته هاي اين پژوهش عشق دادن به كودكان از اهميت بالايي برخوردار است! و عواطف أساسا براي رشد مغزي حياتي است.

📍 بنابراين خبر مهم اين كه اگر از آن گروه والديني هستيد كه از طريق نوازش به كودك تان محبت مي كنيد، دست از اين كار برنداريد…..

 

 

منبع:
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170316120502.htm

 

ترجمه و خلاصه :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند