توانبخشي در توالت رفتن !

آموزش توالت رفتن يكي از مهارت هاي مهم زندگي براي كودكان با تون عضلاني پايين به حساب مي آيد كه والدين بايد براي آن برنامه ريزي كرده و كاردرمانگر كودك بعنوان مشاور كنار خانواده باشد و راهكارهاي عملي يا تجهيزات مناسب سازي شده و مورد نياز را با خانواده درميان بگذارد.

بايد بدانيد كه نياز اين كودكان با ساير كودكان داراي چالش هاي تحولي متفاوت است.

زماني كه كودك شما قوام عضلاني پاييني دارد براي كمك به كسب مهارت هاي زندگي مستقل مثل توالت رفتن بايد به او كمك شود يادآور مي شويم كه اكنون بيش از هر زمان ديگري راهكارهاي رسيدن به اعتماد به نفس جزء اولين اهداف درماني است كه با كودك بايد كار شود و براي رسيدن به اين مهم توانايي توالت كردن مستقل داراي اهميت مي شود.

 

بعنوان كاردرمانگر و عضوي از تيم درماني كه دانش علوم شناختي، روان شناسي كودك و تجزيه و تحليل تكاليف حركتي يا شناختي را در واحدهاي دانشگاهي گذرانده ايم، از همه ي اين علوم براي هدف نهايي ما كه رساندن كودك با هر نوع چالشي به زندگي مستقل است، كمك مي گيريم.

بعنوان كاردرمانگري كه دغدغه ي برنامه هاي مداخله ي بهنگام يا زودرس را داريم اين هدف براي ما بسيار حائذ اهميت است و تا حدي مي توانيم در اين زمينه به شما كمك كنيم.

 

همان طور كه قبلا هم بارها به آن اشاره كرده ايم در كاردرماني مهارت هاي پيش نياز براي رسيدن به يك مهارت مهم است بنابراين بايد ببينيم آيا كودك شما و خود شما بعنوان والد دانش و آمادگي لازم براي اين آموزش توالت رفتن را داريد؟ خود اين موضوع يك مساله مهم است.

اگر كودك شما ١٨ ماهه شده يا با مشكلات مربوط به تاخير رشد اساسي مواجه است به احتمال زياد نيازمند مشاوره توانبخشي توالت رفتن كودك تان خواهيد بود.
ما به شما راهكارهايي از قبيل چگونگي تمرين براي رسيدن به وضعيت نشستن صحيح، انتخاب لباس مناسب، روش هاي انتقال از توالت كردن در خانه به بيرون از منزل و روش هاي كليدي مناسب براي حمايت از كودك تان را نشان مي دهيم.

 

در صورت نياز براي راهنمايي و مشاوره در خصوص آموزش يا توانبخشي توالت رفتن كودكان با تون عضلاني پايين ( شلي عضلاني ) و به منظور نوبت دهي مي توانيد همه روزه از ساعت ١٦ الي ٢١ با تلفن ٣٢٣١٤٠٠٠ تماس بگيريد.

 

✅ نوشته شده توسط: تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند
@empoweringkidclinic