حس عمقي

پريدن كودك تان روي مبل يا تختخواب احتمالا روي اعصاب تان است اما خوب است كه بدانيد از نظر يك كاردرمانگر كودكان بطور طبيعي با اين كار بدنبال فراهم كردن فوائد حسي از فعاليت پريدن هستند.

پريدن، حس وستيبولار(مربوط به حركت هماهنگ و تعادل) و حس عمقي را به خوبي تحريك مي كند، براي داشتن توجه در تكاليف مفيد است و باعث آرام سازي، سازمان دهي و خود-تنظيمي در كودك مي شود. و در كل يك رژيم حسي خوبي براي كودك فراهم مي كند.

و جزو مهارت هاي حركتي درشت هم محسوب مي شود.

بنابراين وجود يك ميني-ترامپولين در اتاق، لي لي بازي روي موكت ها يا پارچه هاي طراحي شده و جامپينگ هاي بادي براي بازي داخل منزل هم يك فعاليت جايگزين خوب است.

 

 

📚منبع :

https://mommyevolution.com/sensory-benefits-of-jumping/

 

ترجمه و خلاصه مطلب:

كاردرمانگرفائزه يوسف زاده

✅عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند