خانه عروسك گرداني

📌 عروسک در فرایند بازی درمانی نقش اساسی بر عهده دارد اغلب کودکان احساسات خود را از طریق عروسک ها منعکس میکنند به این وسیله عروسک ها به کودکان اجازه می دهند تا خلا ارتباطی موجود بین کودکان و دیگران را پر کند علاوه بر این عروسک می تواند به عنوان یکی از ابزارهای درمانی در اختیار درمانگر قرار گیرد تا به عنوان تجربه ای ترمیمی برای احساسات ناشناخته کودک در متن جلسه های بازی درمانی مورد استفاده قرار گیرد اغلب کودکان به طور طبیعی احساساتشان را از طریق عروسک ها انعکاس می دهند اما کودکانی نیز وجود دارند که منزوی و ترسوتر از آن هستند که در جنبه های مختلف درمان به طور طبیعی درگیر شوند با استفاده از عروسک به عنوان یک مراجع نمادین درمانگر قادر خواهد بود کودک را در برنامه درمانی درگیر کند و بر مقاومت او غلبه یابد.

استفاده از خانه عروسک گردانی و عروسک‌ و دخیل کردن کودک در نحوه انجام بازی تخیلی ترین شیوه ممکن است….

 

📚منبع: كتاب بازي درماني دكتر سيدعلي صمدي

 

انتخاب مطلب:

كاردرمانگر آسيه دباغ زاده

✅ عضو تيم توانبخشي مركز توانمندسازي كودك بيرجند

🏅 داراي مدرك بازي درمانگري از جامع ترين كارگاه كشوري

puppet_theater