خود تنظيمي

🔴 Self-Regulation / Freeze dance !

شايد لازم باشد برخي مهارت ها و توانايي ها از أوائل كودكي آموزش داده شوند تا كودك در آينده بتواند با تكيه بر آنها در مواجهه با مراحل، تجربيات و رخدادهاي مختلف بعدي ، زندگي را راحت تَر طَي كند به عنوان مثال اين بسيار بسيار قابل توجه است كه اگر هر كدام از ما فردي آرام و به لحاظ وضعيت عاطفي در تنظيم و تعادل نباشيم از نظر شناختي و ذهني هم خوب عمل نخواهيم كرد.

پس به اين منظور خوب و لازم است كه به سراغ توانايي خود-تنظيمي كه بخش مهمي از هوش هيجاني هم هست برويم كه آن توانايي به تعويق انداختن واكنش هاي آني يا تكانشي عمل نكردن است كه همان مديريت يا كنترل رفتارها ، أفكار و احساسات فردي بطور آگاهانه است و خود-تنظيمي مي تواند به نوعي مقدم بر ساير تمرينات شناختي هم باشد.

❌ گفته مي شود بين ٢ تا ٥ سالگي مي توان روي يادگيري اين مهارت كار كرد.

بنابراين همانطور كه در يادداشت هاي قبلي در تعريف كاردرماني اشاره شد يك كاردرمانگر با كمك گرفتن از فعاليت هاي روزمره زندگي كه براي كودك بازي تلقي مي شود، مي تواند به آرام سازي مغز و بدن كودك (از نوعي متفاوت ) فكر كند.

كه در اينجا سعي مي كنيم با بهره گيري از يكي از فعاليت هاي ارائه شده در اين منبع به آموزش از طريق بازي و تمرين براي “خود-تنظيمي” بپردازيم، ضمن اينكه در اين فعاليت كودك از حافظه ي خود هم كمك مي گيرد و مي كوشد مهار يا كنترل حركتي درخواست شده را ايجاد كند.

اين فعاليت آشنا چالش مجسمه شدن ( چيزي شبيه چالش مانكن) حين حركات موزون است، به اين صورت كه كودكان با شنيدن يك 🎼 موزيك ( خوب است كه از موزيك هاي مورد علاقه و قابل درك براي كودك استفاده شود كه محرك خوبي براي درگيرشدن كودك در فعاليت هم مي شود) شروع به انجام حركات موزون مي كنند در همان حال مربي يا درمانگر يك تصوير (مثلا تصويري كه فردي در حال ⚽️ شوت زدن به توپ است را نشان ميدهد ) كه مربوط به وضعيت بدني خاصي از آن چالش مانكن است را بر اساس سن كودك از ١٥ تا ٩٠ ثانيه در معرض ديد او قرار مي دهد. و از قبل هم قرار است كه حين داشتن حركات موزون به تصوير هم نگاه كند. وقتي موزيك قطع شد كودك بايد همان تصويري كه ديده را در بدن خودش إيجاد يا كپي كند.

كودك بلافاصله بعد از قطع شدن موزيك با مهارت خود-كنترلي كه از خودش نشان مي دهد از تحرك بازايستد و آنچه از او خواسته شده بود را اجرا كند.

📍خوب است همه ما بعنوان كساني كه به نوعي با كودك سروكار داريم بدور از كپي كردن صرف مطالب ديگران، هدف زيربنايي از اجراي هر بازي را بدرستي بدانيم

 

📚منبع :
۷۰ play activities For Better Thinking, Self-Regulation, Learning and Behavior
‏Lynne Kenney, PsyD with Rebecca Comizio, MA, MA-Ed, NCSP

۷۰ Play Activities Book

ترجمه و تكميل مطالب:

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمند سازي كودك بيرجند