دانش افزايي همكاران

خداروشكر مي كنيم كه اين امكان وجود داره كه با شركت در دوره هاي ويدئويي به زبان انگليسي، به روز و مورد تاييد AOTA مي تونيم خيلي بهتر از قبل به مراجعين مون خدمات كاردرماني رو ارائه بديم، اين كورس با عنوان چالش هاي روزمره و مربوط به رفتار در كودكان با اختلال اتيسم بود.

در قسمتي از اين كورس اهميت كاردرماني براي چالش هاي رفتاري اتيسم را به دانش كاردرمان ها در تغيير محيط به نفع رفتار مطلوب، توانايي كاردرمان براي آناليز فعاليت ها و تبديل هر تكليف به مراحل ساده تَر همچنين امكان سنجش پيشرفت كودك با اختلال اتيسم نسبت مي دهد…

 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰