شن بازي درماني

بازي با شن به هر شكلي أعم از ساختن قصر با شن، فرو رفتن بدن و تنه يا اندام ها به شكل بازيگونه در شن، حفر چاله در زمين شني، شني شدن بدن و … مي تواند فرصتي براي بازي بدون ساختار جهت يادگيري و سرگرمي فراهم آورد.

‎به كودك اجازه دهيد تا خودش به تنهايي يا با كمك ديگران شن بازي كند چرا كه بدينوسيله مهارت هاي حركتي ظريف او مانند همان مهارت هايي كه براي ساختن قصر يا استفاده و كار با بيل و مانند اين ها در شن بازي مورد نياز است در
کودک رشد می کند.

با بازي دفن كردن بدن در شن و حس كردن وضعيت بدني خود درون شن كودك محركي براي حس عمقي خود يا حسي كه مربوط به ارتباط او با فضاست فراهم كرده است.

نوشتن كلمات روي شن فرصتي براي رشد مهارتهاي زباني ايجاد مي كند.

 

📌 و به همين صورت براي توسعه و ارتقاء بسياري از اين مهارت هاي ذكر شده به كمك شن بازي والدين مي توانند با اطلاع از اين موارد كودك را همراهي كنند.

همچنين اين بازي مي تواند براي رشد مهارت هاي اجتماعي مثل حل مساله، تسهيم با ديگران و ارتباط با همسالان به كودك كمك كند. اينكه در يك فضاي كوچك مربوط به شن بازي وسايل بازي را براي رسيدن به يك هدف مشترك مانند ساختن يك قصر با كودك ديگر شريك شود.

يكي از مزاياي فضايي مثل جعبه اي كه در آن شن بازي كند اين است كه متناسب با سن كودك، مراقب مي تواند از يك فاصله ي نزديك كودك را نظارت و مشاهده كند و يك تجربه ي بازي مستقل ايجاد شود. تا زمانيكه كودك اين حس امنيت و غرق شدن در شن بازي را در زمان بازي دارد مي توان به همين صورت و با همين فاصله كنار او بود و او را به حال و كار خود رها كرد.

فرصت دادن براي بازي كردن بطور مستقل مي تواند اضطراب جدايي را كاهش داده و دلبستگي سالم در ارتباط والد-كودك را موجب شود.

 

شن بازي بخصوص براي رشد حس كردن انواع بافت شني سودمند است. خود شن نه تنها يك بافت جديد و متفاوت براي كودك است بلكه كنتراست و تفاوتي كه شن با سبزه يا درخت يا هر شي ديگر ايجاد مي كند حس متفاوتي از هر كدام از اين سطوح را فراهم مي آورد.

يادتان باشد اگر شن بازي كنار ساحل بعنوان فعاليت خارج از منزل و يا داخل جعبه ي شن بازي بعنوان فعاليت داخل منزل قرار است داشته باشيد قبلا موارد ايمني براي شن بازي و خطرات و آسيب هاي احتمالي را مدنظر قرار دهيد.

 

❇️ ازجمله نكات مربوط به ايمني در شن بازي

  • أمن ترين نوع جعبه ي شن بازي نوع پلاستيكي آن است.
  • وقتي از مكاني كه براي شن بازي در حياط منزل يا هر جاي ديگر استفاده نمي كنيد روي آن را بپوشانيد.
  • قبل از شن بازي ساحل را بازديد كنيد.
  • از تميزي و طبيعي بودن شن هاي موجود مطمئن شويد.
  • با شن هاي خشك بازي كنيد شن هاي خيس ممكن است داراي آلودگي هاي انگلي باشند.
  • هر چندوقت مكان شن را با جابجاكردن شن بررسي كنيد و از عدم آلودگي آن اطمينان حاصل كنيد.
  • در ساحل يا حياط و فضاهاي شن بازي بيروني كرم ضدآفتاب حتما استفاده شود.
  • كودك را ملزم كنيد به شستن دست پس از بازي.

 

ترجمه :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني و مدير دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

 

📚منبع:

📌 مطالب مربوط به فعاليت ها و بازي ها در اين تارنما تحت نظارت كارشناسان توانبخشي از جمله كاردرمانگران مي باشد.
.