عضلات مياني بدن

عضلات مياني بدن ما نقش جدايي ناپذير در تمام أعمالي كه انجام مي دهيم دارند، امروزه متاسفانه سبك زندگي كودكان به ضعف اين عضلات مهم مياني بدن كمك مي كنند. بايد بدانيد كه درصورتيكه كودك عضلات مياني ضعيفي داشته باشد اين مساله نه تنها روي مهارت هاي حركتي درشت او مانند توانايي او براي استفاده از وسايل زمين بازي در اوقات فراغت او نيز تاثير خواهد گذاشت، كودكي با اين توصيف بعلت ضعف عضلات وضعيتي نمي تواند پشت ميز درست بنشيند و به معلم توجه كامل داشته باشد يا در مهارت هاي تعادلي ضعف دارد، نشستن قورباغه اي را هم در اين كودكان زياد مي بينيد، بلكه اين مساله كنترل مهارت هاي حركتي ظريف و مورد نياز مرتبط با فعاليت هاي تحصيلي او مانند نوشتن و قيچي كردن را نيز با مشكل مواجه خواهد كرد. 

 اگر اين كودك در اسرع وقت امكان دسترسي به خدمات درماني كه اين مهارت هاي پايه اي را نشانه مي گيرد نداشته باشد، توانايي يادگيري و گسترش مهارت هاي جديد بعدي يعني مهارت هاي مربوط زمان تحصيل او نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. 

بنابر آنچه گفته شد، تقويت عضلات مياني ضعيف و اين عضلات مهم وضعيتي بايد به طور بازيگونه سريعا در برنامه ي كودك در كلينيك و منزل قرار گيرد. 

كاردرماني همين قدر جامع و كل نگر به مهارت هاي پايه اي و 

تاثيرگذار روي مهارت هاي ديگر توجه مي كند. 

در تصوير يك بازي گروهي كه به منظور تقويت عضلاني مياني بدن بصورت يك تكليف و فعاليت حركتي معروف به مسابقه ي فرغون بازي،  نشان داده شده است.   

✅نوشته شده توسط تيم كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند

  

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰