عضلات مياني

اين روزها در مورد كودكان با مشكلات توجه خيلي زياد مي شنويد، كودكاني كه نمي توانند يكجا بند شوند و سرجايشان بنشينند، كودكاني كه نمي توانند روي تكاليف مدرسه تمركز كنند و كودكاني كه اينقدر حواس پرت هستند كه نمي توانند تكاليف ساده ي روزمره را انجام دهند.

بسياري از اين كودكان با مشكلات توجه در طبقه اختلال بيش فعالي / نارسايي توجه قرار مي گيرند اما يك علت سورپرايزكننده ي ديگري براي عدم توانايي توجه روي تكاليف روزانه وجود دارد:

📌 و آن هم ضعف عضلات مياني بدن است !

كاردرمانگران در مورد نيازهاي پردازش حسي، توانايي توجه و عملكرد كودك در خانه و مدرسه دانش خوبي دارند.

📍 اما چه ارتباطي مي تواند بين قدرت عضلات مياني بدن با توجه وجود داشته باشد؟

درسته كه ممكنه دور از ذهن به نظر برسه اما موارد رايجي در درمان هاي مدرسه-محور ديده شده:

– وقتي كودكان نيروي عضلاني مياني خوبي ندارند براي طولاني ماندن در يك وضعيت مشكل خواهند داشت بنابراين به كرات در حال حركت ديده مي شوند، لم ميدهند و وول مي خورند و از روي كم صبري دست و پايشان را تكان مي دهند. بنابراين نمي توانند به معلم خود توجه كنند يا تكليف خواسته شده را انجام دهند.

– كودكان با ضعف عضلات مياني بدن، توجه بسيار زيادي براي حفظ وضعيت صاف كه براي انجام عملكردهايش به آن نياز دارد، صرف مي كنند بنابراين براي انجام تكاليف تحصيلي و ديگر تكاليف روزمره زندگي تمركز مورد نياز را نخواهد داشت.

– و بخاطر اينكه كلي از وقت شان صرف حفظ وضعيت بدني خوب مي شود، اغلب براي انجام تكاليف و فعاليت هاي به ظاهر ساده هم خسته و عصبي مي شوند و توانايي حفظ تلاش پايدار ذهني و جسمي براي انجام هر دو را ندارند.

هنگامي كه كودك در قسمت مياني بدن ثبات ندارد، اغلب در تكاليفي مانند نوشتن يا قيچي كردن كه نيازمند هماهنگي حركتي ظريف است دچار چالش مي شود چرا كه اين فعاليت ها براي كودكان با ضعف عضلاني مركزي چالش برانگيز است و ممكن است حتي قبل از تلاش براي انجام فعاليت از انجام آن خوداري كند.

ضعف مركزي بدن يعني وضعيت بد و اين وضعيت بدني بد هم باعث سخت شدن شركت در انجام تكاليف ديداري مي شود و در حفظ توجه ديداري به كتاب و دفتر هم مشكل خواهد داشت.

كودكان با ضعف عضلات مركزي بدن، اغلب از فعاليت هاي بدني مثل پريدن و ورزش هاي تيمي اجتناب مي كنند چرا كه اين فعاليت ها برايشان چالش برانگيز اند و نتيجه اين مي شود كه محرك هاي حسي مورد نياز كه از اين حركت ها كه مي تواند به تنظيم رفتار و توجه در آن ها كمك كند كمتر دريافت مي شوند.

مترجم اضافه مي كند كه به اين صورت و بر اساس جامع نگر بودن حرفه و دانش كاردرماني، بررسي عضلات مركزي بدن مي تواند نقطه خوبي براي رسيدن به توجه مطلوب در كودك باشد.

 

ترجمه و خلاصه مطلب:

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

 

منبع:

One Surprising Cause of Attention Problems in Kids