كاردرماني ازطريق بازي

‍ با سلام به خوانندگان مطالب آموزشي صفحات مجازي مرتبط با كلينيك كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند

در اين يكسال كه از فعاليت آگاه سازي در قالب نوشتن مطالب آموزشي كه داشته ايم، همان طور كه يكي از اهداف تيم همكاران حرفه اي ما در كاردرماني تخصصي كودك مطالعه ي منابع و كتب كاردرماني دركنار كار تخصصي مان بوده است، براي رسيدن به اين هدف برنامه هايي داشته ايم كه به ويژه با بازخوردي كه از شما بزرگواران گرفته ايم سعي داشته ايم مطالب آموزشي را از منابع دست اول علمي و جديد تهيه و دراختيارتان قرار دهيم…

در كتاب ” Creating Children’s Art Games for Emotional Support “ نوشته ي ويكي باربر نويسنده در دوبخش تعدادي از بازي هاي هنري بصورت گروهي مربوط به بهبود عزت نفس و بازي هاي مربوط به ارتقاء خود-آگاهي را معرفي مي كند.

يكي از بازي هاي عنوان شده در بخش بازي هاي هنري براي بهبود عزت نفس، نقاشي كشيدن با اعضا مختلف بدن هست به عنوان مثال نقاشي با دست غيرقالب، نقاشي با دهان يا نقاشي با پا !
پس از اينكه كودكان به نوبت نقاشي هاي خود را كشيدند مربي مي بايست نقاشي ها را در معرض ديد همه قرارداده و هر يك از كودكان درباره ي نقاشي هاي بقيه نقاط مثبت را برشمارند.

ما نيز در كلينيك كاردرماني و در بخش خريدهاي خارج از كشور مربوط به ابزار آموزشي و بازي هاي درماني نيز وسيله اي تهيه كرده ايم كه امكان نقاشي با بيني را براي كودك فراهم مي كند.
كه البته هدف ما براي تهيه ي اين ابزار صرفا بهبود عزت نفس نبوده و كاردرمانگران با دانشي كه درباره ي آناليز فعاليت ها دارند مي توانند از هر بازي بسته به نياز مراجع و هدف درماني يا آموزشي خود بهترين برنامه ي درماني را طراحي كرده و داشته باشند.

لازم به ذكر است امروزه پژوهش ها بازي هاي ارتقاء عزت نفس و اعتماد به نفس را در پروتكل هاي درماني كودكان با دشواري هاي حركتي ازجمله كنش پريشي تاييد و توصيه مي كنند.

‏🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰