كاردرماني در باشگاه مغز ١

جلب مشاركت كودك براي نقاشي كشيدن هاي با تكميل تقارن دار يا فعاليت هاي ديگر داراي تكميل تقارن دار كه جزء فعاليت هاي باشگاه مغز نيز محسوب مي شود مهم است

چرا كه در انجام آن فعاليت، ارتباط بين طرف راست و چپ مغز كودك اتفاق مي افتد

همچنين اين فعاليت حركتي-شناختي، مي تواند به رشد و تحول مهارت هاي هماهنگي چشم و دست و مهارت هاي ديداري-حركتي كه براي خواندن،رياضي و نوشتن حائذ اهميت هستند كمك كند.

✅جهت اطلاع بيشتر از فعاليت هاي باشگاه مغز و تمرينات كاردرماني ازطريق بازي با ما از راه هاي ارتباطي زير درارتباط باشيد …

‏🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰