كاردرماني در دوچرخه سواري !

‍📌 به بهانه ي بررسي علل زمينه اي و ارزيابي مراجعان در خصوص فعاليت دوچرخه سواري

✅✅ و به منظور آگاه سازي والدين گرامي 🌹🌹

 

همانطور كه مستحضر هستيد ما در كاردرماني تمركزمان روي فعاليت هاي روزمره زندگي كودك است و از جمله مهم ترين آنها كه بازي هاي كودك هستند را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم و از آنها براي مداخله استفاده مي كنيم همان چيزي كه بعنوان ” درمان از طريق بازي ” مي توان مطرح كرد و همچنين بعنوان يك هدف درماني براي كسب آن مهارت برنامه تهيه مي كنيم.

در اين ميان دوچرخه سواري هم بعنوان يك فعاليت هدفمند براي كل زندگي كودك مي تواند مطرح باشد. لازم است يادآوري كنيم كه يادگيري دوچرخه سواري نياز به صبوري، مشوق هاي خوب براي انگيزه دادن و زمان دارد.

 

شكستن اين فعاليت به مراحل ساده تَر و كوچك تَر همراه با بررسي علل زمينه اي مربوط به ناتواني فعلي در دوچرخه سواري مربوط به چالشي ترين مرحله از اين تكليف حركتي، به موفقيت در انجام اين فعاليت خواهد انجاميد.

انتخاب سايز مناسب دوچرخه، بررسي احتمال وجود مواردي مثل ناامني جاذبه اي، ترس از افتادن، عدم توانايي در تعادل ايستا و پويا، ضعف در برنامه ريزي حركتي، ضعف عضلات اندام تحتاني، ضعف حسي وستيبولار، ضعف عضلات مياني بدن، عدم توانايي حفظ وضعيت صاف بدني و ضعف در مهارت هاي هماهنگي حركتي از جمله مواردي است كه در شكايت والدين از عدم توانايي يك كودك ٥ ساله براي دوچرخه سواري بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و مضاف بر همه اين موارد كودك ممكن است به خاطر همين ضعف ها علاقه اي به انجام اين فعاليت و بازي نشان ندهد. دراين بين تمايل كودك براي دوچرخه سواري كمك كننده خواهد بود.

 

و اينكه كاردرمانگر با رويكرد حل مسئله توسط خود كودك به لحاظ شناختي مي تواند براي كمك به او اقدام كند. بنابراين در صورت عدم توانايي كودك تان در انجام اين تكليف حركتي، كاردرمانگر به شما براي كاركردن روي يادگيري اين فعاليت كمك خواهد كرد.

 

❇️ نوشته شده توسط تيم كاردرمانگران دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

@empoweringkidclinic