كاردرماني در كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند

در اينجا هدف اصلي درمان ازسوي كاردرمانگرمون سركار خانم دباغ زاده استفاده از سطح شيب دار حسي براي اعمال تمرينات كششي در مراجعي هست كه بر اثر اختلال مربوطه و در اثر راه رفتن روي پنجه ي پا دچار كوتاهي تاندون آشيل شده…

براي اخذ مشاركت فعال كودك كه بسيار در نتيجه درمان مؤثر است، اين تمرين رو مقابل قفسه ي اسباب بازي انجام دادند تا روي كل بدن و دست ها هم همزمان كار شده باشه …

🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰