كاردرماني در كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند

همكار كاردرمانگرمان خانم ملك آبادي زاده با طراحي اين تكليف و فعاليت هدفمند حسي-حركتي و شناختي براي كاردرماني از طريق بازي اهداف فهرست شده در زير رو در اين مراجع خوب مون دنبال مي كنند…:

  • تقویت و هماهنگی عضلات کور
  • بهبود مهارت های حركتي ظریف دست
  • برتري طرفي
  • هماهنگی چشم و دست
  • تثبیت شناخت اشکال
  • تعقيب بينايي
  • ارتقاء توجه و تمركز
  • عبور از خط وسط بدن
  • تقويت حس عمقي و وستيبولار

 

📍 تمريناتي كه كودك نتيجه كار خود را پس از تكميل تكليف مي بيند به بهبود اعتماد به نفس او كمك مي كند، جالب است كه بدانيد امروزه تقويت اعتماد به نفس كودك جز برنامه هاي درماني ضروري براي كمك به كودكان با دشواري هاي حركتي و يادگيري به حساب مي آيد…

 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰