كاردرماني و رنگ كلينيك !

‍ هدف اصلي اين مقاله بررسي تأثير رنگ هاي محيطي سرد، گرم و خنثي روي تكليف عملكرد حركتي ظريف و درشت در روند کاردرمانی بوده است.
و فرض بر آن شد كه رنگ هاي گرم مي توانند روي بهبود عملكرد تكاليف حركتي درشت و رنگ هاي سرد ممكن است بر بهبود عملكرد حركتي ظريف تأثير گذارند.

هدف ثانوية اين مطالعه بررسي اثر رنگ ها بر عواطف و هوشياري بوده و بر اساس پژوهش هاي انجام شده قبلي فرض بر آن شد كه رنگ هاي محيطي گرم در مقايسه با سرد روي سطح هوشياري فيزيولوژيك موثراند.
و اينكه رنگ محيط تأثير معناداري روي عواطف نيز دارند.

📍 لازم به ذكر است رنگ بندي فضاها در مركز توانمندسازي كودك بيرجند( كاردرماني و گفتاردرماني ) از ابتدا بر اساس منابعي چون اين مقالات درنظر گرفته شده است.

 

📚 منبع :

‏http://www.biomedsearch.com/article/effects-environmental-color/20151738.html

 

❇️ ترجمه:

كاردرمانگر معصومه مرجانی

✅ دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
✅ عضو تيم كاردرماني و مدير مركز توانمندسازي كودك بيرجند