كفش كودك و كاردرماني

يكي از مشاوره هاي خوبي كه كاردرمانگران، كارشناسان ارتوپدي فني و فيزيوتراپيست ها مي توانند دراختيارتان قرار دهند درمورد توصيه هاي مربوط به انتخاب كفش كودك تان است.

كاردرمانگران بخصوص به منظور فراهم آوردن تحريك حس عمقي، تقويت عضلاني اندام تحتاني و برانگيختن واكنش هاي تعادلي و مربوط به وضعيت بدني صحيح گاهي توصيه به نپوشيدن كفش در طول جلسه ي درماني مي كنند.

اما براي بيرون از منزل و محيط هاي بازي فضاي باز توصيه به يك كفش خوب و حمايت كننده پا دارند كه ثبات موردنياز، تحمل وزن خوب، تسهيل راستاي درست اندام تحتاني و تسهيل الگوهاي حركتي مناسب را تا زماني كه خود كودك كنترل خوبي بتواند داشته باشد، برايش فراهم بياورد.

علاوه بر اين در موارد تظاهرات شايع مربوط به مشكلات پا و راه رفتن، مانند كف پاي صاف، فقدان قوس داخلي پا ، راه رفتن روي پنجه پا، راه رفتن با چرخش پا به داخل، مشكلات مربوط به مفاصل بالاتر و بدشكلي هاي مربوطه يا ضعف عضلات اندام تحتاني پيشنهادات و توصيه ها يا مداخلات درماني كارشناسان مذكور را دريافت كنيد.

گاهي با يك آگاه سازي ساده از سوي كاردرمانگر مبني بر بررسي كف كفش كودك از سوي والدين، خانواده متوجه مي شود كه نقاطي از آن كف كفش ساييدگي دارد و به دنبال آن براي بررسي علل و در صورت مختل شدن عملكرد پا براي درمان مربوطه به كلينيك كاردرماني مراجعه مي كنند. پس از ارزيابي هاي لازم در برخي مواقع ممكن است فقط براي پوشيدن كفش مناسب كه با تمهيداتي بعنوان مثال فقدان قوس داخلي را براي كودك جبران كند ازطريق ارجاع به كارشناس ارتوپدي فني هم كفايت كند. در بعضي موارد بدون علل زمينه اي نورولوژيك يا ارتوپديك كودكان ممكن است تنها به دليل وجود مشكلات حسي روي نوك پا راه بروند كه در هر صورت نياز به مراجعه به كاردرمانگر براي يك رژيم حسي جهت جلوگيري از كوتاهي تاندون پشت پا به دليل عادت راه رفتن روي نوك پا براي طولاني مدت و به دنبال آن مشكلات تعادل و راه رفتن با الگوي نادرست وجود دارد. در موارد ديگر در كنار دريافت كفش مناسب ممكن است نياز به انجام تمرينات و فعاليت هاي درماني وجود داشته باشيد

معصومه مرجاني

كاردرمانگر و دانشجوي دكتري تخصصي روان شناسي كودك
مسئول كلينيك كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند