كنترل وضعيتي و تعادل

📌 چرا در كاردرماني پوسچر و تعادل را مورد سنجش قرار مي دهيم ؟

پوسچر به معناي پاسخ رفلكسي يا بازتاب تطابقي بدن ضد نيروي جاذبه و در برابر محيطي كه فرد در آن قرار دارد تلقي مي شود كه نتيجه ي يكپارچگي تحريكات حسي متفاوت و واكنش هاي حركتي تطابقي سريع مي باشد كه به ويژه مربوط به سيستم هاي وستيبولار(تعادل)، عمقي و بينايي مي شود.

همه ي اين تطابق ها در محيط به صورت ناخودآگاه، بدون نياز به توجه و در موقعيت هاي ضد نيروي جاذبه اتفاق مي افتند.

 

هنگاميكه پاسخ هاي رفلكسي عملكرد مناسبي دارند و در سطح رشدي و تحولي صحيح هستند به سيستم شناختي بالاتر مغزي و هوشياري فرد براي حفظ پوسچر نيار نيست و پوسچر خودبخود تطابق لازم را ايجاد مي كند.
اما زماني كه رفلكس ها متناسب با سن عمل نكنند مغز بايد از توجه و تطابق خودآگاه براي كنترل پوسچرال (وضعيتي) به منظور انجام تكاليف شناختي استفاده كند.

همچنين پوسچر براي تعادل ايستا، براي هماهنگي و ثبات مراكز درگير در كنترل حركت چشم ها ( عملكرد ديداري-حركتي ) هم مورد نياز است …

📌 بنابراين والدين محترم توجه داشته باشند كه وقتي روي كنترل پوسچرال كودك شما كار مي شود در واقع بطور غيرمستقيم اين تمرينات متوجه مناطق ديگر مغزي كودك شما نيز خواهد بود شايد به همين دليل است كه كاردرمانگر مي تواند هاليستيك يا جامع نگر عمل كند و نتايج بهبود كلي با تمرينات اختصاصي را شاهد باشيم…

 

نوشته شده توسط تيم كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند

 

📍 از خوانندگان محترم تقاضا داريم بدون اشراف به اصطلاحات كاردرماني از استفاده ي واژگان تخصصي در تبليغات كارگاه هاي كودك خود جدا پرهيز كنند.

 

✅ شايسته است هر يك از ما در حوزه هاي مربوط به دانش آكادميك و تحصيلات دانشگاهي خود براي خدمت و شكوفايي كودكان قدم برداريم و از بكاربردن تبليغات بي اساس صرفنظر كنيم !

@empoweringkidclinic