محيط هاي بازي فضاي باز

يك كاردرمانگر كودك توصيه مي كند: كودكان بايد حداقل ٣ ساعت در هفته را خارج از منزل  براي اوقات فراغت خود و در زمين هاي بازي سپري كنند!

خانم انجلا هنسكام كاردرمانگر اهل نيوهمپشاير و نويسنده كتاب مي گويد اگر آزادي عمل به كودكان داده شود آنها بطور طبيعي به سمت همان فعاليت هايي مي روند كه بدن شان به آن فعاليت ها نياز دارد، حال آنكه پريدن باشد يا حفر كردن خاك يا فعاليت هايي كه دور خود چرخيدن را به همراه دارند و يا آويزان شدن سر و ته از جايي …

مهم ترين پيشنهاد اين كاردرمانگر كودك اجازه دادن و دراختيار قراردادن زمان و فضا براي بازي در فضاي باز براي حداقل ٤٥ دقيقه تا يكساعت و نيم مي باشد.
خانم هنسكام در تجربه ي باليني خود با كودكاني مواجه بودند كه نمي توانستند يكجا روي صندلي شان بند شوند ! و دست و پا چلفتي بودند، كودكاني كه معلم ها آنها را كم توجه مي نامند…

علت تاكيد اين كاردرمانگر براي بازي در بيرون از منزل اين است كه در آن محيط ها كودكان فرصت حركت در تمام جهات را پيدا خواهند كرد فرصتي كه در طول حضور آنها در كلاس درس يا موقع انجام مشق مدرسه ندارند!

درون گوش داخلي ما سلول هاي حسگر مويي كوچكي هستند كه با حركت كردن هاي متنوع و در جهات مختلف مانند قل خوردن از تپه، آويزان شدن برعكس از ميله هاي زمين بازي پارك و چرخش هنگام تاب بازي، مايع درون اين بخش از گوش به سمت جلو و عقب حركت كند و سيستم وستيبولار ما را تقويت و رشد مي دهد اين سيستم مربوط به حس تعادل ماست و اين حس راهي كليدي به بقيه ي حس هاي ما به حساب مي آيد. يعني اگر اين حس خوب كار نكند يا اينكه ما با محدود كردن حركت كودكان مانع تحريك اين حس شويم درواقع غيرمستقيم روي همه ي عملكردهاي كودك تأثير منفي خواهيم گذاشت.
بهترين چيزي كه بازي كردن در محيط هاي بيرون از منزل براي كودك شما فراهم مي كند مربوط به سيستم عصبي اوست كه بطور طبيعي محرك هاي حسي مورد نياز خود را دريافت مي كند و با چرخيدن دور خود يا بپر بپر ( همان حركت هايي كه بيشتر به آنها تمايل دارد ) مغز خودش را به تنظيم مي رساند و ما نبايد بجز مواردي كه منع پزشكي دارند مانع اين حركات و ساماندهي حسي در بچه ها شويم.

حركت هايي كه ما در كلينيك هاي كاردرماني و بخش كاردرماني يكپارچگي حسي براي تنظيم حسي از كودكان مي گيريم همين حركات ظاهرا غيرمعمول مثل چرخيدن روي تاب كاردرماني و ساير حركات روي تاب كاردرماني يا توپ كاردرماني است.

لازم به تذكر است كه تمام اين حركات در جهات مختلف اساس توجه و تمركز كودك در مدرسه خواهد بود.

نوشته شده توسط تيم كاردرماني كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند
‏🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰