مدرسه طبيعت ويژه !

📌 اختلال اتيسم يك اختلال عصبي-تحولي است كه هسته هاي أصلي آن آسيب در تعاملات اجتماعي، مهارت هاي ارتباطي، مشكلات پردازش حسي و الگوهاي رفتاري تكرار شونده مي باشد.

بنابراين اين كودكان نحوه ي دريافت، ادراك و پردازش شان از محرك هاي زندگي تغيير كرده و پاسخ هاي رفتاري متفاوتي از همسالان بدون اختلال خود نشان مي دهند كه همچنين براي هر كودك علائم متفاوت از ديگري را بدنبال دارد.

بعنوان متخصص و والد و با وجود همه ي آنچه از اتيسم مي دانيم آنچه مهم است يافتن بهترين راهكار براي حمايت از اين كودكان در جهت رسيدن به أهداف و برنامه هاي توانبخشي و آموزش آنها است.

همان طور كه در مطالب قبلي اشاره کردیم كاردرماني بر كسب و رشد مهارت هاي أصلي و أوليه زندگي با مشاركت كودك در بازي بعنوان فعاليت هاي روزمره زندگي كودك تاکید دارد در مورد اختلال اتيسم اكثر اين كودكان برنامه هاي درماني خود را داخل كلينيك ها يا منزل دريافت مي كنند و كمتر به خارج از منزل براي درمان از طريق بازي برده مي شوند. در صورتي كه بخصوص براي كودكان با اين اختلال و بر اساس پژوهش هاي انجام شده و مورد تأييد، فعاليت بيرون از منزل موجب ايجاد فرصت براي تماس با محيط بيرون و توسعه مهارت هاي بالقوه وي در آينده از جمله بهبود ارتباطات، عواطف، شناخت، تعامل، فعاليت بدني و كاهش مشكلات مربوط به پردازش حسي خواهد شد.

در پژوهش هاي انجام شده و قابل دسترسي در خصوص فوايد بازي در طبيعت و خارج از منزل براي كودكان با اختلال اتيسم، مهم ترين و أصلي ترين فوايد بدست آمده شامل بهبود فعاليت بدني، ارتباطات اجتماعي، ارتباطي و در برخي موارد كاهش حساسيت هاي مربوط به اين اختلال گزارش شده است.

مدارس طبيعت ويژه ي كودكان با نيازهاي خاص به لحاظ موقعيت مكاني با قرار گرفتن در محيطي آرام و بدور از حواس پرت كننده ها يا محرك هاي آزاردهنده، امكان انجام فعاليت هايي مثل باغباني يا أمثال آن كه به نفع بهبود علائم اين اختلال با درگيري در انجام تكاليف يا فعاليت هايي لذت بخش براي بهبود تعامل و اجتماعي شدن، بهبود مهارت هاي حركتي درشت و ظريف، تن آگاهي، كاهش علائم اختلال پردازش حسي و …. مي تواند بدهد و محيط مناسبي براي برگزاري جلسات كاردرماني اين كودكان نيز مي تواند انتخاب شود.

از فوايد ديگر وجود اين مدارس اين است كه همزمان و در راستاي برنامه ي ارتقاء سلامت روان و توانمندسازي خانواده ها به منظور بهبود مشاركت هاي بعدي در امر درمان اين كودكان در اين تايم درماني، مادران مي توانند به امور مورد نياز و أوقات فراغت خود اقدام كنند.

 

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند