مهارت حركتي ظريف

معلمان ممکن است شایستگی دانش آموزانی را که در مهارت های حرکتی ظریف مشکل دارند، کمتر از آن چیزی که واقعاً هست در نظر بگیرند زیرا این دانش آموزان ممکن است به سختی چیزهایی را که می دانند با استفاده از مداد و کاغذ نشان دهند. معمولا کودکانی که با مهارت های حرکتی ظریف در تقلا هستند خودانگاره (self-Image ) ضعیفی نیز دارند چراکه آنها به خوبی می دانند که در اجرای فعالیت های مشخصی که کودکان دیگر به خوبی آن را انجام می دهند، مشکل دارند.

 

📍 نشانه های معمول مشکل در مهارت های حرکتی ظریف عبارتند از :

❇️ در کسب بارزه های (milestones)حرکتی ظریف کند باشد.

❇️ نتواند برتری تثبیت شده یک دست را برای ابزار مهارتی (مداد، قیچی) قبل از شروع کودکستان نشان دهد.

❇️ از فعالیت های حرکتی ظریف متناسب با سن مانند کشیدن، رنگ آمیزی و یا بریدن اجتناب کند یا علاقه محدود و ناامیدی نسبت به آنها نشان بدهد.

❇️ از الگوهای غیرمعمول چنگ زدن به مداد یا قیچی استفاده کند.

❇️ مکرراً اشیاء کوچک را بیندازد.

❇️ بیش از حد وابسته به کمک بزرگترها برای فعالیت های معمول روزمره زندگی مانند بازکردن ظروف غذا یا کار با دکمه های لباس باشد.

❇️ در گفتار تلفظ ضعیفی دارد.

❇️ درهنگام غذا خوردن بطور غیر معمولی کثیف و بی نظم به نظر می رسد.

❇️ آبریزش دهان دارد یا در جویدن و بلعیدن غذا بدون ریختن از دهان مشکل دارد.

 

📚منبع :

 

ترجمه:

كاردرمانگر زهرا ملک آبادی زاده

دانشجوی دکتری رشد حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران

✅ عضو تیم درمانی دفتر توانمندسازی کودک بیرجند

📌 به جرأت می توان گفت کاردرمانگران تنها متخصصانی هستند که در این بخش از مهارت های حرکتی مداخله می کنند.