مهارت هاي پيش نوشتاري

مهارت هاي پيش نوشتاري

اگر در سراسر اين نوشته هايي كه به منظور آگاه سازي شما خوانندگان گرامي تهيه مي كنيم همراه ما بوده باشيد متوجه شده ايد كه در كاردرماني همواره علل زيربنايي مربوط به عدم وجود يك مهارت بررسي مي شود بعنوان مثال قبل از اينكه روي خود مهارت هاي حركتي ظريف كار شود روي مهارت هاي بنيادي كسب نشده كه مهارت هاي حركتي ظريف را تحت الشعاع قرار داده كار مي شود.

بدين ترتيب و بعنوان مثال براي يك نوشتن صحيح مي بايست عواملي چون:

  • باز شدن مچ دست
  • وجود فضاي بين انگشتان
  • قدرت دست
  • جداسازي انگشتان
  • و قوس هاي كف دستي

 

مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم وجود يا ضعف در هر كدام از اين ها، درمان از طريق بازي يا ارائه فعاليت براي كودك پيشنهاد شود.
در اينجا لازم است به اين مسئله اشاره كنيم كه حتي يك كاردرمانگر شايد بخواهد قبل از اينكه مستقيم سراغ مهارت هاي حركتي ظريف برود، كنترل وضعيتي و مهارت هاي انجام تكاليف حركتي بزرگتر يا كوچكتر را نيز در كودك مورد ارزيابي قرار دهد چرا كه كنترل و ثبات از مهارت هاي پيش نياز مهم براي مهارت هاي حركتي ظريف چون نوشتن يا قيچي كردن و بريدن به حساب مي آيد.

 

بعنوان مثال اگر بخواهيم از ليست بالا فقط در مورد جداسازي انگشتان صحبت كنيم، مي توان اينطور بيان كرد كه اگر دست را به دو بخش يا دوطرف تقسيم كنيم، خم شدن انگشت حلقه و انگشت كوچك در زمان بكارگيري ابزار نوشتن، ثباتي براي انگشت بزرگ، انگشت اشاره و انگشت مياني كه مسئول مهارت هاي دستكاري هستند، ايجاد خواهد كرد.

اما نمونه فعاليتي كه به منظور شكل گيري اين عامل از مهارت هاي پيش نياز و تنها براي عامل جداسازي انگشتان مي توان بيان كرد، فعاليت هايي مثل انداختن سكه درون قلك كه برش سوراخ آن باريك است يا فعاليت نخ و مهره اشاره كرد. يا اينكه زمانيكه چند سكه را با دو انگشت حلقه و كوچك گرفته ايد يكي يكي آنها را به سه انگشت براي انداختن درون قلك انتقال دهيد.

 

❇️ بنابراين هنگامي كه مشاهده مي كنيد چنين فعاليت ها يا بازي هايي از سوي كاردرمانگر توصيه يا اجرا مي شود او در حال كار براي كسب اين مهارتهاي پيش نوشتاري است.

📍 اميدواريم تا حدي توانسته باشيم توجه شما را به تفاوت كاربرد اصطلاحات بسيار تخصصي مثل مهارت هاي حركتي ظريف كه در علم كاردرماني استفاده مي شود با آنچه كه احتمالا در نوشته هاي مربوط به پوسترهاي تبليغاتي سطح شهر كه در مورد مهارت هاي حركتي ظريف ديده ايد جلب كرده باشيم.

 

✅ نوشته شده توسط تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند