يادگيري با هر دو نيمكره مغزي

📌 يادگيري با هر دو نيمكره مغزي

قسمت دوم

معمولا هنگامي كه كودك شما آشفته و نگران است چگونه به او پاسخ مي دهيد؟

بعضي از والدين هميشه از مغز چپ خود براي پاسخ به كودك استفاده مي كنند و روي حل مسائل تمركز مي كنند.

بعنوان نمونه آيا اين جملات براي تان آشنا هست؟

  • نترس، چيزي براي نگراني وجود ندارد
  • شكسته شدن اسباب بازي مشكل بزرگي نيست، درستش مي كنيم
  • دليلي براي گريه كردن وجود ندارد، باختن جزئي از بازي هست

 

اينكه از پاسخ هاي مبتني بر منطق استفاده كنيد بد نيست اما نكته اين است كه وقتي كودك ناراحت است اين ها به ندرت مي توانند پاسخ مناسبي باشند. يعني وقتي كودك گرفتار مسائل مربوط به مغز راست خود است پاسخ شما كه از مغز چپ تان برمي آيد هرگز كارايي نخواهد داشت.

📍 خبر خوب اين است كه آندسته از والديني كه از مغز راست خود در اين مواقع براي پاسخ استفاده مي كنند با كودك خود ارتباط احساسي مربوط به دو نَفَر با مغز راست، برقرار مي كنند

همانطور كه در قسمت اول يادگيري با هر دو نيمكره ي مغزي اشاره شد، هدف اين است كه دو سمت مغز را با هم هماهنگ كنيم تا باهم بعنوان يك تيم كار كنند. ما نمي خواهيم كه فقط از ديدگاه مغز چپ كار ها را انجام دهيم چرا كه فقدان احساسي را دربر خواهد داشت يا اينكه با استفاده ي تنها از مغز راست دچار سونامي احساسي شويم.

اما وقتي هر دو بخش مغز با هم كار كنند، از ديدگاه مغز كامل با كودك مان و رفتارهايش مواجه خواهيم شد و بدين صورت بطور كامل او و نيازهايش را خواهيم ديد و درك كامل تري از او خواهيم داشت.

 

‎📚 منبع :

 

ترجمه :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅عضو تيم كاردرماني و مدير دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

#باشگاه_مغز
@empoweringkidclinic