يادگيري رياضي

احتمالا در پيش دبستان ديده ايد كه كودكان از انگشتان خود براي شمارش استفاده مي كنند. شمردن با انگشت به كودكان براي بيان اعداد کمک کرده و درآينده بر توانايي انجام مسائل علم حساب تاثير خواهد گذاشت.

توانايي شمردن معمولا در كنار رشد و تحول مهارت حركتي ظريف اتفاق مي افتد. و در بسياري از موارد هنگامي كه كودكان شروع به يادگيري حساب مي كنند اين يادگيري مبتني بر انگشت است. تحقيقات ارتباط بين مهارت هاي حركتي ظريف در مهدكودك و تحول و رشد همزمان يا در آينده رياضي را نشان مي دهند.

براساس تحقيقات انجام شده:

-بين تقريبا تمام مهارت‌هاي حركتي ظريف و مهارت‌هاي عددي، يك ارتباط قوي و مثبت وجود دارد.
-بين تقريباتمام مهارت‌هاي حركتي ظريف و مهارت‌هاي عددي،يك ارتباط قوي و مثبت وجود دارد.

-تنها سن و مهارت هاي عددي مبتني بر شمارش با انگشت بطورمعنادار با مهارت هاي حركتي ظريف ارتباط دارند.

-مهارت هاي حركتي ظريف، سن و واژگان دريافتي بطور مستقل و بطورمعنادار در تمام سنجش هاي مربوط به مهارت عددي اثر دارند.

-مهارت حركتي ظريف با مهارت هاي عددي بر پايه شمارش با انگشت ارتباط قوي تري دارد.

-همچنين به نظر مي رسد سن ( و نه واژگان دريافتي ) بطور كلي عامل مهمي در مهارت هاي عددي و مهارت هاي عددي بدون شمارش با انگشتان باشد.

-سن عامل مهمی براي مهارت هاي عددي برپايه شمارش با انگشت نيست.

محققان مطرح می‌کنند که كودكان پيش دبستاني با مهارت هاي حركتي ظريف بالاتر، توانايي بهتري در بيان اعداد با انگشتان دارند که با عملكرد بهتر در شمارش با انگشت و تكاليف حساب انگشتي مرتبط است.

اما عموما معلم ها در پايان كلاس اول به كودكان تذكر مي دهند كه دست از شمارش با انگشت بردارند- چرا كه اعتقاد براين است كه يادگيري رياضي در سر و ذهن اتفاق مي افتد و شمارش با انگشت بعنوان يك علامت از ضعف در توانايي رياضي ديده مي شود.

براساس اين پژوهش جديد انجام شده در بريتانيا پيشنهاد مي شود كه شمارش با انگشت درمقايسه با بازي هاي مربوط به اعداد به نظر مي رسد كه مي تواند به يادگيري رياضي كمك كند.

كودكاني كه شمارش با انگشت را جزء كارشان بعنوان تمرين داشتند از همين طريق حس مربوط به انگشتان (يعني توانايي تمايز بين انگشتان را بطور ذهني ) را هم ارتقاء داده اند، درحالي كه آنهايي كه با اعداد بازي هايي انجام داده بودند به لحاظ ديداري در حدس زدن و تخمين ارتباط اندازه هاي مربوط به گروه هاي جفت نقاط توانايي بهتري داشتند و با ديدن نقاط روي يك كارت تعداد آنها را ديداري حدس مي زدند.

بازي هاي مربوط به اعداد تنها يك مهارت رياضي را تقويت مي كنند، درحالي كه كودكاني كه با انگشت خود شمارش داشته بودند فوايد بزرگتري در آزمون هاي مختلف نشان داده اند.

نويسنده ي اين پژوهش به اين شكل توضيح مي دهد كه بخشي از مغز كه مسئول پاسخ به عدد است در محلي در مجاورت ناحيه ي از مغز است و زماني فعال مي شود كه به چيزي اشاره مي كنيم يا فعاليت هاي گرفتن اشياء داريم.

بنابراين وقتي از انگشتان استفاده مي كنيم در حال فعال كردن بخشي از مغز هستيم كه با شمردن ارتباط دارد و اين فرآيند مي تواند توضيحي براي عملكرد بهتر كودكان كوچكتر در شمارش با انگشت باشد.

بچه هاي بزرگتر بالاخره از مرحله شمارش انگشتي عبور خواهند كرد اما به نظر مي رسد كه بهتر باشد به كودكان كوچكتر اجازه داده شود اين كار را انجام دهند.

✅ ما در كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند مثل هميشه براي تقويت ذهن رياضي هم از فعاليت هايي بازيگونه و براساس رويكردهاي كاردرماني مانند گره انگشتان مربوط به شركت بازي اوسونو يا بازي هاي مربوط به عروسك هاي انگشتي استفاده مي كنيم…

🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰