يكپارچگي دوطرفي

فعاليت هاي دودستي يا يكپارچگي دوطرفه در دست ها مهارت هايي هستند كه از هر دو دست هماهنگ با هم براي تكميل آن فعاليت ها استفاده مي كنيم و همه ي كودكان از انجام و تمرين كردن اين مهارت هاي دودستي در جهت رشد مهارت هاي هماهنگي، عبور از خط وسط بدن و مهارت هاي عملكردي زندگي سود مي برند.

اين مهارت ها شاخص خوبي براي اين است كه دو طرف مغز با هم كار مي كنند و ارتباط مناسبي با هم دارند و يادگيري در سطوح عالي، در اينده مطلوب خواهد بود.

نكته اينكه كودكي با تاخير در مهارت هاي هماهنگي دو دستي ممكن است ترجيح به استفاده از تنها يك دست در انجام يك فعاليت دودستي داشته باشد و در برخي فعاليت هاي حركتي ظريف دست و پاچلفتي به نظر برسد. ممكن است در مهارت هاي ديداري-حركتي، مهارت هاي ظريف حركتي، هماهنگي چشم و دست، در سيستم وستيبولار و عبور از يك سمت بدن مشكلاتي داشته باشند همين ناتواني در عبور از خط وسط بدن يعني اينكه ارتباطات عصبي در مغز براي انجام تكاليف عملكردي سطح بالا ايجاد نشده. مثلا ممكن است اين كودك در خواندن از راست به چپ مشكل داشته باشد.

 

سيستم وستيبولار كه به مغز براي پردازش اطلاعات مربوط به حركت كمك مي كند هم نقش حياتي در رشد جسمي كودك إيفا مي كند كه بدكاري اين سيستم باعث دشواري يكپارچگي دوطرفه خواهد بود. بنابراين كاردرمانگراني كه از تكنيك هاي يكپارچگي حسي استفاده مي كنند ممكن است فعاليت هاي حركتي ويژه اي را در جلسات درماني خود براي تحريك سيستم وستيبولار قبل از برنامه ريزي براي مهارت هاي هماهنگي دوطرفه برنامه ريزي و اجرا كنند.

 

📍 نكته اينكه فقط توجه سطحي به نبود مهارت هاي دوطرفه و تمرين هاي مربوط به آن كه گاهي از سوي كارشناساني كه از علل زمينه اي مطلع نيسنند ارائه مي شود، براي كودك به تنهايي مؤثر نخواهد بود!

اغلب كودكان با فلج مغزي يك نيمه ي بدن نيز بايد به انجام فعاليت هاي دودستي تشويق شوند.

در كاردرماني به فعاليت هاي روزمره زندگي توجه مي شود و يك كاردرمانگر از آنها براي درمان استفاده مي كند.

 

در اين منبع ليستي از اين نوع فعاليت ها قابل انجام در خانه و مدرسه اورده شده است. كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

تكاليف آشپزخانه

نگه داشتن ظرف با يك دست و هم زدن مواد در آن با دست ديگر

بهداشت فردي

نگه داشتن خميردندان با يك دست و بازكردن در آن با دست ديگر

در مدرسه

نگه داشتن كتاب با يك دست و ورق زدن با دست ديگر

زمان بازي

فعاليت هايي كه در آن وزن اندازي و تحمل وزن روي اندام ها وجود دارد مثل راه رفتن خرسي

 

 

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

 

📚منبع:

Therapeutic Play Activities for Children