مهارت چهاردست و پارفتن از مراحل رشدي مهم
پس از اينكه اهميت مرحله ي رشدي چهاردست و پا رفتن را با نشر مجدد مقاله اي كه از ديد كاردرمانگر به اهميت آن پرداخته بود متذكر شديم حال يك بازي گروهي و تكليف حركتي از اين مهم را در اينجا براي استفاده مراجعين كلينيك و همه ي همراهان مجازي كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند معرفي مي كنيم.
در كاردرماني ما براي هر فعاليت طراحي شده اهداف و برنامه ي درماني مدنظر داريم.
نام اين فعاليت گروهي آشنا را عبور از تونل پاها مي گذاريم…
اين فعاليت را با مشاركت همسالان، بزرگترها، والدين و خواهربرادرها از سه نَفَر و بيشتر هم مي توان انجام داد…
از همه ي كساني كه در اين فعاليت مشاركت مي كنند مي خواهيم كه پشت سر هم در يك خط بايستند، پاهاي خود را از هم باز كنند و تونلي با پاها ايجاد كنند.
و كودك از داخل تونل چهاردست و پا برود.
بستگي به هدفي كه كاردرمانگر دارد مي تواند از بزرگترها بخواهد مدل تونل را بعنوان مثال با تنگ كردن تونل تغيير دهند و حتي به بدن كودك فشار وارد كند يا با دستور كاردرمان كودك حركت خود را متوقف كند يا داخل تونل عقب عقب برود.
اين دستورات را با آهنگين كردن و شعر مرتبط براي كودك جذاب كنيد.
در مدل ديگر از ارائه اين فعاليت مي توان از كودك خواست تا اين بار كودك از آنها بخواهد كه تونل را تنگ يا گشاد كنند. در واقع ارائه نحوه ي انجام بازي و فعاليت بر حسب نياز و خوشايند كودك باشد.
برخي از اهداف درماني كه كاردرمانگر از طراحي اين فعاليت دارد به شرح زير است:
 • درك شروع و پايان
 • درك موقعيت بدن در فضا و تطبيق با آن
 • بودن در گروه و مشاركت اجتماعي
 • تجربه ي رعايت نوبت
 • صبرآموزي
 • تجربه ي حسي عمقي، ديداري
 • بهبود اعتماد به نفس
 • ارتباط نيمكره هاي مغزي
 • كنترل و بازداري رفتار
 • بهتر كنترل وضعيتي
 • هماهنگي حركتي
 • مهارت هاي حركتي ظريف
 • بهبود مهارت هاي نوشتاري
 • بهبود ثبات مفصلي و قدرت اندام ها
 • جهت يابي
نوشته شده توسط:
✅معصومه مرجاني
كارشناس كاردرماني
دانشجوي دكتري تخصصي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي( تيزهوش و كم توان )
عضو تيم كاردرماني و مدير دفتر توانمندسازي كودك بيرجند