باشگاه مغز

باشگاه مغز (Brain Gym) به حركات و فعاليت هاي ساده و لذتبخشي گفته مي شود كه براي كودكان به منظور كسب يادگيري كلي مغز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين فعاليت ها تمام انواع يادگيري را راحت تَر مي كنند اما بطور ويژه براي مهارت هاي تحصيلي و آموزشي سودمند است.

باشگاه مغز به مطالعه ي حركات بدن إنسان و استفاده از آنچه تا كنون بطور بالقوه در بدن او دست نخورده مانده بود اطلاق مي شود كه داراي سيستمي براي توانمندسازي كودكان در هر سن و سالي مي باشد.

به اين صورت كه براي يادگيري بهتر يادگيري كل مغز از طريق حركات در باشگاه مغز و فعاليت هاي مربوطه در دستور كار قرار مي گيرد تا كودكان به نواحي از مغز دستيابي پيدا كنند كه پيش تَر به آنها دسترسي امكان پذير نبود.

بنابراين و در نتيجه تغييرات در يادگيري و رفتار ازين پس بطور سطحي و عميق قابل مشاهده خواهد بود.