آمادگي براي مدرسه

https://t.me/joinchat/JUBOa0gNypAdEOQlqNydUA

📍📍با توجه به اینکه این مجموعه کارگاه ها از طرح درس خوبی برخوردار است، به منظور بهره مندی مراجعین کلینیک توصیه می شود.

🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰