آموزش موسيقي

مطالعات متعدد نشان داده اند كه كلاس هاي آموزشي موسيقي براي كودكان نتايج بسيار قابل توجهي در افزايش ارتباطات مغزي در دونيمكره خواهند داشت بعنوان مثال در درمان كودكان با اختلال بيش فعالي/نارسايي توجه و اتيسم.…

براساس تحقيق ارائه شده سال ٢٠١٦ مربوط به جامعه ي راديولوژيست هاي آمريكاي شمالي ابزار موسيقايي براي كودكان با اين اختلالات سودمند بوده و براساس يافته هاي اين پژوهش اكنون درك دقيق تري از چگونگي تغييرات مغز و ناحيه ي مغزي مربوط به اين ارتباطات مغزي جديد در دست داريم …

 

با عنايت به نتايج تحقيقات مشابه در اين زمينه، كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند ( كاردرماني و گفتاردرماني ) اين افتخار را دارد كه كودكان عادي داراي دشواري هاي مرتبط با كاركردهاي اجرايي يا كودكان با اختلالات شناختي و هوشي را از طريق ارجاع از پزشكان محترم و با فرم ارزيابي اوليه براي آموزش موسيقي انفرادي يا گروهي به موسسه فرهنگي-هنري رباب معرفي نمايد.

 

📌 در صورت تمايل براي شركت در كلاس هاي آموزشي موسيقي و به منظور ارزيابي مهارت هاي پيش نياز در آموزش موسيقي مي توانيد همه روزه از ساعت ١٦ الي ٢١ با دفتر توانمندسازي كودك بيرجند با شماره هاي تماس ٣٢٣١٤٠٠٠ و ٠٩١٥٠٦١٧٦٨٠ تماس حاصل فرماييد.

 

با احترام
مسئول كلينيك

@empoweringkidclinic