توانبخشي به كمك اسب (هيپوتراپي)

📍 در تاريخ ٢٣ تيرماه جلسه مشترك كميته سواركاري جانبازان و افراد داراي معلوليت با كميته هاي استاني خود برگزار گرديد.

طي اين جلسه موارد زير به تصويب رسيد:

١. هر استان كميته خود را تشكيل و به صورت كتبي اعضاي خود را معرفي نمايد.

٢. كميته هاي استاني موظف به ارايه گزارش عملكرد ساليانه در دي ماه هر سال خواهند بود.

٣. جلسه مشترك با كميته هاي استاني در نيمه پاياني دي ماه ٩٧ برگزار مي شود.

٤. دستورالعمل چگونگي برگزاري مسابقات ملي پارادرساژ تا ١٥ مرداد از طريق فدراسيون سواركاري نشر يابد.

٥. دستورالعمل نيازهاي آموزشي و زيرساخت هاي مورد نياز براي اخذ مجوز مراكز هيپوتراپي و پارادرساژ تا آخر تير ١٣٩٧ از طريق سايت فدراسيون نشر يابد و

❇️❇️ از ابتداي سال ١٣٩٨ فقط باشگاه هاي داراي مجوز اجازه فعاليت در اين دو حوزه را خواهند داشت.

📍 اعضای تیم توانبخشی به کمک اسب

۱- درمانگر (Therapist)
۲- فرد هدایت کننده اسب (Horse Handler)
۳- یک یا دو حامی تعادل (one or two side walkers)
۴- اسب (Horse)
۵- کمک مربی (مسئول تنظیم ابزار وپیاده و سوار کردن spotter)
۶- مربی سوارکاری (coach)

متناسب با توانایی ها و محدودیت های سوارکار به حضور همه یا فقط تعدادی از اعضای تیم در جلسه نياز می باشد.