توانبخشي ورزشي ٢

📌 دومين كارگاه بازي هدفمند مادر-كودك كاردرماني توانمندسازي كودك، ويژه كودكان با سندرم داون با كودكان عادي در بيرجند امروز ٢٤ آبان

با سپاس فراوان از خانم ثاراللهي كارشناس ارشد تربيت بدني در بخش اجراي بازي هاي حسي-حركتي،

سركار خانم دكتر برادران از موسسه فرهنگي-هنري رباب در بخش بازي هاي موسيقايي

و خانم ملك آبادي زاده همكار كاردرمانگر مان براي تشريح اهداف بازي هاي طراحي شده با والدين گرامي

@empoweringkidclinic