دانش افزايي همكاران

📌 کارگاه تخصصی توانبخشی و ارتقا هوش در کودکان

و شرکت کاردرمانگر آقای عادل فنودی از اعضای تیم توانبخشی مرکز توانمندسازی کودک بیرجند …