كاردرماني ازطريق بازي

#كاردرماني_ازطريق_بازي و مشاركت فعال مراجعين كلينيك توانمندسازي كودك در بازي هاي هدفمند امروز ٢٣ مرداد در خانه ي بازي ميشا …

🆔 @empoweringkidclinic
☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰