كاردرماني نوين !!

نظر همراهان گرامي رو به يك خاطره از استاد عزيزمون خانم رزي زينعلي در دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي جلب مي كنم…
استادي كه سال هاست در كشور استراليا كاردرماني را دنبال مي كند اما تفكراتش همواره با ما مي ماند.

استاد تعريف مي كردند كه يك روز در جلسه ي درماني مربوط به كودكي با اختلال فلج مغزي و براي برانگيختن واكنش هاي تعادلي كودك او را رو روي وضعيت دو زانو قرار داده بودم و به سمت جلو هل مي دادم كه بتوانم پاسخ تعادلي مربوطه رو ازش بگيرم كه يهو بچه داد زد كه مگه مرض داري كه اينجوري هل مي دي و من به خودم گفتم واقعا مگه مرض دارم !

كاردرماني نه تنها يك علم جامع نگر و هست بلكه رويكردي انسانگرايانه هم داره و براي رسيدن به اهداف درماني خاص ميشه روش هايي رو برنامه ريزي كرد كه حرمت مراجع حفظ بشه و براش هدفمند و خوشايند هم باشه حتي اگر اون كودك داراي اختلال باشه .

حال آنكه در كشور ما ايران هنوز هم باكمال تاسف معيار بعضي خانواده ها براي مقايسه عملكرد بهتر مراكز توانبخشي استفاده درمانگران آن از هر نوع روش درماني مبتني بر آنچه در نوع خود كودك آزاري با زور و تهديد و كتك زدن به كودك براي وادار كردن او به حركت يا مشاركت در درمان است.

دفتر توانمندسازي كودك به شدت با اين طرز تفكر مخالف است و به همين منظور درمان از طريق بازي هميشه راهكار ما مي ماند.

در اينجا متذكر مي شويم كه هميشه زماني كه كودك براي ورود به جلسه درماني مشاركت فعال دارد و خودش با انگيزه دروني و تمايل وارد آن بازي يا تمريني مي شود كه از سوي كاردرمانگر برايش جنبه درماني دارد به درمان بهتر جواب مي دهد…

✅ نوشته شده توسط

تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند