١٢ آذرماه

📌 “Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality”

📌 “توانمندسازي افراد داراي معلوليت و اطمينان از مشاركت و برابري آنها”
♿️

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰