كارگاه بازي رشدي والد-كودك (ويژه سندرم داون )

همزمان با هفته ملي كودك

و روز نوزدهم مهر ماه با شعار ” كودكان با نيازهاي ويژه، فرصت هاي برابر ”

احتراما به استحضار مي رساند دفتر توانمندسازي كودك (كاردرماني و گفتاردرماني) بيرجند در نظر دارد

به مناسبت هفته ملي كودك


و پنجشنبه نوزدهم مهرماه كه بنام “كودكان با نيازهاي ويژه، فرصت هاي برابر” نامگذاري شده است، با هدف آگاه سازي خانواده ها نسبت به اهميت بازي هاي حركتي در رشد كودكان با نيازهاي ويژه و پيشگيري از مشكل چاقي گروه سندرم داون بعنوان يك مداخله ي بهنگام در گروه سني ٤ تا ٦ سال، اقدام به برگزاري كارگاه بازي براي كودكان با نيازهاي خاص و با محوريت سندرم داون نمايد.

با توجه به اينكه اينجانب معصومه مرجاني مدير دفتر توانمندسازي كودك داراي مدرك معتبر از انجمن حمايت از حق بازي كودكان هستم و در حوزه توانبخشي تحصيلات مرتبط و تجربه كافي نيز دارم و با بهره مندي از دانش همكاران مركز كه علاوه بر كاردرماني در رشته هايي مانند دكتري رشد حركتي، دكتري كودكان استثنايي و كارشناسي ارشد يادگيري حركتي نيز مشغول به تحصيل مي باشند همچنين به كمك بازي درمانگر مركز و دعوت از مجري برنامه هاي كودك جناب آقاي محمديپناه ( عمو ورزش ) كارشناس ارشد تربيت بدني از مشهد براي زمان ٩٠ دقيقه ٧ بازي طراحي كرده ايم.

كه اميدواريم با استقبال والدين همراه شود…