موكت كاردرماني

‍ ‍ ‍ پس از معرفي اولين ماده ي آموزشي و درماني كاربردي توليد مركز توانمندسازي كودك ( كاردرماني و گفتاردرماني ) بيرجند با نام “پتوي كاردرماني” برآن شديم تا به منظور كمك به مراجعان كلينيك و براساس بيشترين نوع ارجاع يك محصول كاربردي ديگري ارائه نماييم.

براين اساس دومين ماده ي آموزشي و درماني را “موكت كاردرماني” نامگذاري كرديم چرا كه اين نوع نامگذاري ها به فعاليت هاي روزمره زندگي كه در كاردرماني از اهميت ويژه اي برخوردارند نزديك تراند اين محصول را با آنچه در وسع خود داشتيم بخصوص با هدف بهبود كاركردهاي اجرايي از جمله برنامه ريزي حركتي و مهارت هاي هماهنگي از جمله هماهنگي چشم و پا و ارتقاء مهارت هاي دركي-حركتي همچنين ارائه فيدبك حسي و بهبود توجه به صورتي كه در شكل مي بينيد تهيه و طراحي كرديم.
اميدوارم همانند محصول قبلي مورد استفاده ي همكاران كاردرمانگر و مراجعين قرار گيرد و از اين بازي لذت ببرند !

📍خانواده هاي گرامي در صورت نياز براي سفارش هر دو محصول مي توانند همه روزه از ساعت ١٦ الي ٢١ با تلفن ٣٢٣١٤٠٠٠ تماس بگيرند.

كاردرمانگر معصومه مرجاني
دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
✅مدير دفتر كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند

https://t.me/empoweringkidclinic